Genel Bilgiler
1-Haziran ayı başında, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Bütçe Hazırlama Rehberi’ne göre, gelecek yıla ilişkin planlama yapılır. Bu planlama neticesinde standart formlara uygun olacak şekilde hazırlanır ve üst yazı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir.
2-Üniversitemize ait Detay Program birimlerden gelen istekler doğrultusunda hazırlanarak Rektörlük Makamı Onayına sunulur. Bu konuyla ilgili her türlü değişiklik ve eklemeler yapılarak Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yılı içerisinde ilişkilendirme onayları alınır.
3-Rektörlük Merkez örgütü ve müstakil bütçesi bulunan tüm birimlerin demirbaş, makine-teçhizat, bilgisayar, donanım kaynaklarının satın alımları yapılarak bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek.
4-Bütçe Kanunu ile yatırım ödenekleri müstakil olarak verilmiş projeler (Bilgi Teknolojileri) ile ödeneği toplulaştırılmış olarak (Sağlık Mak. Teç.– Eğitim Mak. Teç.) Başkanlığımıza verilen yatırım ödeneklerinin; Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkezler ile Rektörlüğe bağlı Bölümler ve Daire Başkanlıklarının satın alma işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirmek.
5-Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan tıbbi cihazların satın alma işlemlerini yürütmek.
6-Bütçe, ödenek ile ilgili yazışmaları ve takibini yapmak.
7-Başkanlığımız bütçesinden iş için kredi veya avans açar, bunların takibini yapar, açılan kredi ve avansları kapatmak.
8-Her ay ödenen aboneliğe bağlı su, elektrik, telefon, internet vb kurum faturalarının tahakkuk işlemlerini düzenlemek.
9-Devlet Malzeme Ofisi üzerinden yapılan alımlarda kredi açılması ve takibini gerçekleştirmek.
10-Rektörlük ve bağlı birimlerin ilan giderleri (KİK, Basın İlan Kurumu, Resmi Gazete) ödemesini gerçekleştirmek.
11-Üniversitemiz EBYS sistemi için, birimlerden gelen talepler doğrultusunda elektronik imza alımlarının yapılması.
12-Haberleşme hizmet alımı giderlerinden posta, kargo, bilgiye abonelik, telsiz kullanım ve ruhsat işlemleri, uydu haberleşme hizmetleri alımlarını ve ödemelerini yapmak.
13-Üniversitemize ait taşıtların zorunlu mali sorumluluk sigortası ve araç muayene işlemleri giderlerinin ödemelerini yapmak.
14-Üniversitemize ait taşıtlarının bakım onarımları ile bunların gerektirdiği yedek parçaların alımı.
15-Üniversitemiz Rektörlük Makamına tahsis edilen “temsil, ağırlama, fuar, tören ve organizasyon giderleri” ile ilgili harcamaları yapmak.
16-Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi.
17-Yurtdışı alımlarında akreditif işlemlerinin açılması ve yürütülmesi.
18-Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinden gelen mahkeme ve icra bedellerinin ödemesini gerçekleştirmek.
19-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca ayni giyim yardımı alacak personelin(koruma güvenlik personeli-hemşire) yazlık-kışlık kıyafet alımı işlemlerini gerçekleştirmek.
20-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre üniversitemiz personelinin yemek yardımı ödeneğinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemek kurulu hesabına aktarılmasını gerçekleştirmek.
21-Üniversitemize ait taşıt-iş makinası ve jeneratörlerin ihtiyacı olan akaryakıt(motorin-benzin) alımının yapılması.
22-Üniversitemiz Rektörlüğü, bağlı Daire Başkanlıkları ve Merkezlerin yangın tüpü alımı ve dolumu işlemlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek.